Våra användarvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor gäller ditt (”Du”, ”Dig”, ”Ditt”, ”Din”) användande av Prexpect AB:s (”Prexpect”, ”Vi”, ”Oss”) prognostjänst Pregspect avseende beräkning av en gravid kvinnas mest sannolika födelsedatum och barnets beräknade födelsevikt respektive födelselängd (”Pregspect” eller ”Tjänsten”).

Vi är väldigt glada över att Du har vänt dig till Oss och önskar använda Pregspect. Innan du använder Tjänsten ber Vi Dig att noggrant läsa igenom dessa användarvillkor (”Villkoren”) så att Du känner Dig trygg och säker kring vad som gäller för Ditt användande av Pregspect. Pregspect och vår hemsida uppdateras kontinuerligt, varför även dessa användarvillkor kan komma att uppdateras med jämna mellanrum.

Den senaste versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Vår hemsida. Den version av Villkoren som var tillgänglig vid tiden för Ditt användande av Pregspect är den version som ska tillämpas på Ditt användande av och/eller köp av Tjänsten.

2. Tjänsten Pregspect

Pregspect är en tjänst som tillhandahålls av Prexpect AB (org. nr. 559262–9215). Tjänsten utgör ett verktyg för bland annat uppskattning av en gravid kvinnas mest sannolika födelsedatum, där beräkningen görs baserat på en unik prognosmodell som är utvecklad av forskare vid Uppsala universitet.

Tjänsten erbjuds i två olika former, dels en kostnadsfri variant (”Vår tidiga prognos”), dels en betalningsvariant (”Vår bästa prognos”).

Genom att Du ger oss tillgång till information om t ex den gravida kvinnans ålder, om den gravida kvinnan är första eller andragångsföderska, om fostret är en pojke eller flicka m.m. kan Vi utifrån detta och genom vår unika prognosmodell ge Dig det mest sannolika datumet för den gravida kvinnans förlossning. Resultatet får Du levererat till Din angivna e-postadress inom en (1) timme räknat från det att Din betalning gått igenom eller, för Vår tidiga prognos, klickat på knappen ”Få mitt resultat”.

Vår tidiga prognos
Om den gravida kvinnan ännu inte gjort ultraljudsundersökningen kan Du använda Dig av denna prognos. Du har då inte all information som krävs för att Vi ska kunna göra den bästa möjliga individanpassade beräkningen (Vår bästa prognos), men Vi kan ändå använda den information Du har och göra en individuell beräkning av den mest sannolika förlossningsdagen utifrån sista mensens första dag.

Vår bästa prognos
Denna prognosmodell är för den som har genomgått en ultraljudsundersökning. I denna prognos kombineras personlig information om den gravida kvinnan och hennes barn med ultraljudsdata så att Du får veta vilken dag det är mest sannolikt att barnet kommer att födas. Du får även reda på barnets beräknade födelsevikt och födelselängd.

Detta är den mest individanpassade prognos för förlossningsdatum som finns tillgänglig på marknaden.

3. Särskilda villkor för Vår bästa prognos

Genom att betala 159 kr (ordinarie pris, inkl. moms) kan Du ta del av mer specifik information än vad som erbjuds inom ramen för Vår tidiga prognos.

Inga kostnader för leverans eller liknande tillkommer.

Betalningen kan göras genom Swish eller betaltjänsten Klarna. Notera att Swish respektive Klarna har separata villkor för användandet av deras tjänster, och vi uppmanar Dig därför att läsa igenom även dessa noggrant.

Genom Ditt köp av Vår bästa prognos samtycker du till att du inte har någon ånger- eller reklamationsrätt i relation till Tjänsten. Om Du har några frågor, funderingar eller önskar framställa klagomål välkomnar Vi dig att höra av dig genom att kontakta Oss på de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt 9.6.

4. Din användning av Pregspect

Du godkänner att användandet av Tjänsten endast får ske inom ramen för dess ändamål. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor, godkänner Du att Du i samband med användandet av Tjänsten eller hemsidan i övrigt inte får publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som kan ha en negativ effekt på eller annars skada Tjänsten, hemsidan eller Prexpects verksamhet i övrigt. Du godkänner vidare att Du inte får begränsa, hindra, störa eller stoppa någon annan användare i sitt användande av Tjänsten och/eller hemsidan eller annars agera på ett sätt som påverkar eller kan påverka hemsidan eller Tjänstens säkerhet.

5. Missbruk av Pregspect och/eller vår hemsida

Vi förbehåller Oss rätten att begränsa eller förbjuda Dig tillgång till Tjänsten om:

  • Vi anser att Du gör intrång i Våra immateriella rättigheter och/eller sådana immateriella rättigheter som innehas av tredje man; och/eller
  •  Vi anser att Du agerar i strid med ändamålet med dessa Villkor, andra ramverk eller riktlinjer meddelade av Oss och/eller gällande rätt.

Detta avsnitt begränsar inte Prexpects rätt att göra andra påföljder gällande gentemot Dig eller andra användare. Du ska ersätta Oss fullt ut för alla förluster och kostnader (inklusive rimliga kostnader för juridiskt biträde) som vi ådrar Oss på grund av Din överträdelse mot denna bestämmelse, Villkoren i övrigt eller till följd av att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i Våra eller tredje mans immateriella rättigheter.

6. Dina uppgifter och Våra immateriella rättigheter

6.1 Vår användning av Din information
Vid brukande av Tjänsten tillgängliggör Du vissa uppgifter åt Oss, såsom t.ex. namn, mejladress, uppgifter rörande Din, Din partners eller närståendes graviditet och meddelanden skickade till Våra nedan angivna kontaktuppgifter. Genom Ditt tillgängliggörande av dessa uppgifter upplåter du till Oss en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, kostnadsfri, fullt överlåtbar och fullt upplåtbar rätt att använda uppgifterna i anonymiserad form för de syften och i de medier, kanaler, tekniker och områden som Vi bestämmer från tid till annan. Upplåtelsen ska även, i den mån inga begränsningar följer av lag, omfatta Dina ideella rättigheter till uppgifterna.

6.2 Våra immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken, upphovsrättsligt skyddade verk eller närstående rättigheter, design som är tillgängliga på hemsidan eller genom Tjänsten, tillhör uteslutande Oss. All användning (inklusive kopiering och lagring) av Tjänsten och hemsidan och dess respektive innehåll är förbjudet för andra ändamål än för icke-kommersiellt och personligt bruk.

Varumärken (t.ex. ordmärken, logotyper, slogans m.m.) som visas på hemsidan är varumärken vilka samtliga innehas av Oss. Ditt användande av Tjänsten och/eller hemsidan ska inte förstås som en direkt eller indirekt licens eller rättighet att använda något av Våra varumärken, om inget annat skriftligen har avtalats mellan Dig och Oss.

7. Vårt ansvar och ansvarsbegränsningar

Vi eftersträvar att erbjuda Dig en tjänst av hög kvalitet och har därför som mål att upprätthålla en god och säker tillgång till Tjänsten och hemsidan. Tjänsten och hemsidan tillhandahålls i befintligt skick. Uppdateringar av innehåll, funktionalitet etc. kan komma att ske från tid till annan, vilket innebär att funktionerna i Tjänsten kan hållas utom tillgänglighet på grund av avbrott för t.ex. underhåll eller händelser som ligger utanför Vår kontroll, vilket Du också accepterar.

Varje graviditet och ett fosters utveckling är unik. Notera därför att den information om den mest sannolika förlossningsdagen som genereras vid Din användning av Pregspect inte är en säker prognos. Ditt användande av Tjänsten sker på egen risk och det av Tjänsten genererade resultatet utgör inte medicinsk rådgivning. Vi tar inte något som helst medicinskt ansvar för Ditt användande av Pregspect och uppmanar Dig att alltid konsultera barnmorska och/eller läkare om Du har frågor relaterade till Ditt eller Ditt fosters utveckling eller medicinska tillstånd.

Vi ska inte, såtillvida inte annat följer av gällande tvingande rätt, i något fall ansvara gentemot Dig för indirekta skador. Indirekta skador är, för att ge en lista på icke-uttömmande exempel, t.ex. förlust av data, förlust i näringsverksamhet, utebliven vinst, förlorat anseende eller för andra skador som inte rimligen kunnat förutses och vilka direkt eller indirekt har orsakats av:

1. din användning av Tjänsten eller att Du inte har kunnat använda den;
2. virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom att du kopplar upp Dig mot eller länkar till Tjänsten;
3.  avstängning eller annan åtgärd som vidtas av Oss i relation till Ditt användande av Tjänsten.

Vi är inte ansvariga för underlåtelse att leverera Tjänsten eller uppfylla andra åtaganden enligt Villkoren, när sådan underlåtenhet beror på omständigheter som ligger utanför Vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, pandemi eller epidemi, myndighetsbeslut, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, terrorism etc.

Oavsett om Vi, och i motsats till ovan, skulle anses ansvariga i något avseende är Vårt ansvar gentemot Dig eller tredje part begränsat till ett tusen kr (1 000 SEK).

Denna bestämmelse ska inte begränsa Vårt ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Vårt ansvar enligt tvingande lag.

8. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

9. Övrigt

9.1  Uppdatering av Villkoren
Vi förbehåller Oss rätten att ändra, upphäva eller utesluta hela eller delar av Villkorens innehåll och/eller utformning efter behov, samt innehållet och/eller utformningen av Tjänsten utan att på förhand meddela Dig. Information om när Villkoren senast uppdaterades anges i dokumentets översta högra hörn. Om Du önskar en kopia av nuvarande eller tidigare version av Villkoren ber vi Dig kontakta Oss på följande mejladress: hello@pregspect.com

9.2  Klausulers giltighet
Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut såsom verkningslösa av en domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte inverka på återstående bestämmelsers giltighet.

9.3  Fullständig reglering
Villkoren, jämte vår Integritetspolicy, som finns tillgängliga här på hemsidan utgör hela avtalet mellan Prexpect och Dig och ersätter samtliga muntliga och/eller skriftliga tidigare överenskommelser och avtal mellan parterna.

9.4  Passivitet
I fall att Vi avstår från att vidta åtgärder om Du eller någon annan bryter mot dessa Villkor och/eller av Oss andra meddelade villkor (tillgängliga via hemsidan) ska det inte innebära att Vi avstår från rättigheten att vidta åtgärder med anledning av andra eller liknande avtalsbrott. Vi åtar oss inte att vidta åtgärder med anledning av samtliga brott mot Villkoren.

9.5  Tvistlösning och alternativ tvistlösning
Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren och på sådana krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av tolkningen eller tillämpningen av Villkoren. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och sista instans.
Som konsument bosatt inom EU har Du rätt till alternativ tvistlösning (”ADR”). ADR är förfaranden som sker utanför domstol och syftar till att lösa inhemska samt gränsöverskridande tvister rörande avtalsförpliktelser som härstammar från köpe- eller tjänsteavtal mellan näringsidkare och en konsument som båda befinner sig inom EU:s gränser. Genom ADR föreslås eller åläggs parterna i den uppkomna tvisten att finna en lösning eller sammanföras närmare varandra i syfte att underlätta en uppgörelse.

En alternativ tvistlösningsnämnd är inte en domstol, utan en neutral part (t.ex. den svenska konsumentombudsmannen eller reklamationsnämnden) som Prexpect använder sig av för att lösa tvister initierade av Dig eller annan konsument genom alternativt tvistlösningsförfarande.

Om Du vill initiera ett alternativt tvistlösningsförfarande kan Du kontakta din lokala tvistlösningsnämnd (se nedan) rörande ditt anspråk gentemot Oss. Tvistlösningen kan vid etablerad kontakt informera Dig närmare om förfarandet som sådant och besvara andra frågor i anledning av förfarandet.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm, Sverige
arn.se

9.6  Kontaktuppgifter och bolagsinformation

Prexpect AB
Organisationsnummer: 559262–9215
Momsregisteringsnummer: SE559262921501
Kontaktadress: Lännalöt 42, 741 73 Länna, Sverige
E-postadress: hello@pregspect.com
Telefonnummer: 073-702 50 90

Dessa användarvillkor (v1.1) gäller från och med 2022-03-03.

 

Jag var förberedd på att gå över tiden tack vare Pregspects prognos. Många vänner tyckte att varje dag efter sjukvårdens beräknade dag var lång och jobbig väntan, men för mig kändes det inte så.

Karin