Our terms of use

1. Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for din (“Du”, “Dig”, “Dig”, “Din”, “Din”) brug af Prexpect AB’s (“Prexpect”, “Vi”, “Os”) prognosetjeneste Pregspect vedrørende beregning af en gravid kvindes mest sandsynlige fødselsdato og barnets forventede fødselsvægt og fødselslængde (“Pregspect” eller “Tjenesten”).

Vi er meget glade for, at du har henvendt dig til os og ønsker at bruge Pregspect. Før du bruger tjenesten, beder vi dig om at læse disse brugsbetingelser (“Betingelser”) omhyggeligt, så du føler dig sikker og tryg ved, hvad der gælder for din brug af Pregspect. Pregspect og vores websted opdateres løbende, så disse brugsbetingelser kan også blive opdateret med jævne mellemrum.

Den seneste version af vilkårene er altid tilgængelig på vores hjemmeside. Den version af Vilkårene og betingelserne, der er tilgængelig på tidspunktet for din brug af Pregspect, er den version, der gælder for din brug og/eller dit køb af Tjenesten.

2. Pregspect-tjenesten

Pregspect er en tjeneste, der leveres af Prexpect AB (org. nr. 559262-9215). Tjenesten er et værktøj til bl.a. at estimere en gravid kvindes mest sandsynlige fødselsdato, hvor beregningen er baseret på en unik prognosemodel udviklet af forskere ved Uppsala Universitet.

Tjenesten tilbydes i to forskellige former, en gratis version (“Vores tidlige prognose”) og en betalingsversion (“Vores bedste prognose”).

Ved at give os adgang til oplysninger som f.eks. den gravides alder, om det er første eller andengangsfødsel, om fosteret er en dreng eller en pige osv. kan vi bruge disse oplysninger og vores unikke forudsigelsesmodel til at give dig den mest sandsynlige dato for den gravides fødsel. Resultatet vil blive leveret til din angivne e-mailadresse inden for en (1) time fra det tidspunkt, hvor din betaling er behandlet, eller for Vores tidlige prognose, hvor du klikker på knappen “Få mit resultat”.

Vores tidlige prognose

Hvis den gravide kvinde endnu ikke har fået foretaget en ultralydsscanning, kan du bruge denne prognose. Du vil ikke have alle de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan lave den bedst mulige personlige beregning (Vores bedste prognose), men vi kan stadig bruge de oplysninger, du har, og lave et individuelt skøn over den mest sandsynlige fødselsdato baseret på den første dag i den sidste menstruationsperiode.

Vores bedste prognose

Denne prognosemodel er for dem, der har fået foretaget en ultralydsscanning. Denne forudsigelse kombinerer personlige oplysninger om den gravide kvinde og hendes barn med ultralydsdata for at fortælle dig den mest sandsynlige dag, hvor barnet vil blive født. Den fortæller dig også barnets forventede fødselsvægt og længde. Dette er den mest personlige fødselsdataprognose, der findes på markedet.

3. Særlige betingelser for Vores bedste prognose

Ved at betale 99 DKK (normal pris, inkl. moms) får du adgang til mere specifikke oplysninger end dem, der tilbydes i programmet for tidlig varsling.

Der er ingen leveringsomkostninger eller andre omkostninger forbundet hermed.

Betalingen kan foretages via PayPal eller Klarna-betalingstjenesten. Bemærk venligst, at PayPal og Klarna har separate vilkår og betingelser for brugen af deres tjenester, og vi opfordrer dig til at læse dem omhyggeligt.

Ved at købe Vores bedste prognose accepterer du, at du ikke har nogen ret til at annullere eller klage i forbindelse med tjenesten. Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager, er du mere end velkommen til at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor i afsnit 9.6.

4. Din brug af Pregspect

Du accepterer, at brugen af tjenesten kun må finde sted inden for rammerne af dens formål. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, accepterer du, at du i forbindelse med brugen af tjenesten eller hjemmesiden generelt ikke må offentliggøre, overføre, videredistribuere, uploade eller fremme nogen form for kommunikation eller indhold, der kan have en negativ indvirkning på eller på anden måde skade tjenesten, hjemmesiden eller Prexpects virksomhed generelt. Du accepterer endvidere, at du ikke må begrænse, hindre, forstyrre eller stoppe andre brugere i deres brug af tjenesten og/eller hjemmesiden eller på anden måde handle på en måde, der påvirker eller kan påvirke hjemmesiden eller sikkerheden i forbindelse med tjenesten.

5. Misbrug af Pregspect og/eller vores hjemmeside

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller nægte dig adgang til Tjenesten, hvis:

  • Vi mener, at du krænker vores immaterielle rettigheder og/eller sådanne immaterielle rettigheder, der tilhører tredjeparter; og/eller
  • Vi mener, at du handler i strid med formålet med disse vilkår, andre rammer eller retningslinjer udstedt af os og/eller gældende lovgivning.

Dette afsnit begrænser ikke Prexpects ret til at gøre andre retsmidler gældende over for dig eller andre brugere. Du skal erstatte os fuldt ud for alle tab og omkostninger (herunder rimelige juridiske omkostninger), som vi pådrager os som følge af dit brud på denne bestemmelse, vilkårene og betingelserne generelt eller som følge af dit brud på gældende lovgivning eller overtrædelse af vores eller en tredjeparts immaterielle rettigheder.

6. Dine data og vores intellektuelle ejendomsrettigheder

6.1 Vores brug af dine oplysninger
Ved at bruge Tjenesten stiller du visse oplysninger til rådighed for os, f.eks. dit navn, din e-mailadresse, oplysninger om din, din partners eller din elskedes graviditet og meddelelser sendt til vores kontaktoplysninger nedenfor. Ved at stille disse data til rådighed for os giver du os en ubegrænset, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, global, evigvarende, gratis og fuldt overdragelig ret til at bruge dataene i anonymiseret form til de formål og i de medier, kanaler, teknologier og områder, som vi fra tid til anden bestemmer. Licensen omfatter også, i det omfang loven ikke begrænser den, dine moralske rettigheder til dataene.

6.2 Vores immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, såsom varemærker, ophavsretligt beskyttede værker eller relaterede rettigheder, design, der er tilgængelige på hjemmesiden eller via tjenesten, tilhører udelukkende os. Enhver brug (herunder kopiering og lagring) af Tjenesten og hjemmesiden og dets respektive indhold er forbudt til andre formål end ikke-kommerciel og personlig brug.

Varemærker (f.eks. ordmærker, logoer, slogans osv.), der vises på hjemmesiden, er varemærker, som alle ejes af os. Din brug af tjenesten og/eller hjemmesiden skal ikke opfattes som en direkte eller indirekte licens eller ret til at bruge nogen af vores varemærker, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem dig og os.

7. Vores ansvar og ansvarsbegrænsning

Vi bestræber os på at tilbyde dig en service af høj kvalitet og tilstræber derfor at opretholde en god og sikker adgang til tjenesten og hjemmesiden. Tjenesten og hjemmesiden leveres som de er. Opdateringer af indhold, funktionalitet osv. kan forekomme fra tid til anden, hvilket betyder, at funktionerne i Tjenesten kan være utilgængelige på grund af afbrydelser på grund af f.eks. vedligeholdelse eller begivenheder uden for vores kontrol, hvilket du også accepterer.

Hver graviditet og fosterudvikling er unik. Bemærk derfor, at oplysningerne om den mest sandsynlige fødselsdato, der genereres ved din brug af Pregspect, ikke er en pålidelig prognose. Din brug af tjenesten sker på egen risiko, og de resultater, der genereres af tjenesten, udgør ikke medicinsk rådgivning. Vi påtager os ikke noget som helst medicinsk ansvar for din brug af Pregspect og opfordrer dig til altid at konsultere en jordemoder og/eller læge, hvis du har spørgsmål vedrørende din eller dit fosters udvikling eller medicinske tilstand.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig for indirekte skader, med forbehold af gældende ufravigelig lovgivning. Indirekte skader er, for at give en liste af ikke-udtømmende eksempler, f.eks. tab af data, tab af forretning, tab af fortjeneste, tab af omdømme eller for andre skader, som ikke med rimelighed kunne forudses, og som direkte eller indirekte er forårsaget af:

  1. din brug af tjenesten, eller at du ikke har kunnet bruge den;
  2. virus eller anden skadelig software, der spredes ved at forbinde eller linke til Tjenesten;
  3. suspension eller andre foranstaltninger, som vi har truffet i forbindelse med din brug af tjenesten.

Vi er ikke ansvarlige for manglende levering af tjenesten eller opfyldelse af andre forpligtelser i henhold til vilkårene, hvis en sådan manglende levering skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, pandemier eller epidemier, regeringsbeslutninger, oversvømmelse, storm, optøjer eller lignende uroligheder, krig, terrorisme osv.

Uanset at vi, og i modsætning til ovenstående, ville blive betragtet som ansvarlige i enhver henseende, er vores ansvar over for dig eller en tredjepart begrænset til tusind SEK (1 000 SEK).

Denne bestemmelse begrænser ikke vores ansvar for forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed eller vores ansvar i henhold til ufravigelig lov.

8. Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik.

9. Andet

9.1 Opdatering af betingelserne

Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere eller udelukke hele eller dele af indholdet og/eller udformningen af vilkårene og betingelserne efter behov, samt indholdet og/eller udformningen af tjenesten uden forudgående meddelelse til dig. Oplysninger om, hvornår Vilkårene sidst er blevet opdateret, er angivet i øverste højre hjørne af dokumentet. Hvis du ønsker at få en kopi af den aktuelle eller tidligere version af Vilkårene, bedes du kontakte os på følgende e-mailadresse: hello@pregspect.com

9.2 Klausulernes gyldighed

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldige eller erklæres for uigennemførlige af en domstol eller en tilsynsmyndighed, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

9.3  Fuld regulering

Vilkårene og betingelserne udgør sammen med Fortrolighedspolitik, som er tilgængelig her på hjemmesiden, hele aftalen mellem Prexpect og dig og erstatter alle mundtlige og/eller skriftlige tidligere aftaler og aftaler mellem parterne.

9.4  Passivitet

I tilfælde af at vi afstår fra at gribe ind, hvis du eller andre overtræder disse vilkår og betingelser og/eller andre vilkår og betingelser, som vi har meddelt (tilgængelige via hjemmesiden), udgør dette ikke et afkald på vores ret til at gribe ind i forbindelse med andre eller lignende overtrædelser. Vi forpligter os ikke til at træffe foranstaltninger i forbindelse med alle overtrædelser af vilkårene.

9.5  Tvistbilæggelse og alternativ tvistbilæggelse

Svensk lov finder anvendelse på vilkårene og betingelserne og på alle krav, tvister eller andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af vilkårene og betingelserne. Tvister skal afgøres af en svensk almindelig domstol med Stockholms distriktsdomstol som første og sidste instans.

Som forbruger, der bor i EU, har du ret til alternativ tvistbilæggelse (“ADR”). ADR er en udenretslig procedure, der har til formål at løse nationale tvister og tvister på tværs af grænser om kontraktlige forpligtelser, der udspringer af en salgs- eller tjenesteydelsesaftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, der begge befinder sig i EU. ADR foreslår eller kræver, at parterne i tvisten finder en løsning eller bringer dem tættere sammen for at lette en løsning.

Et alternativt tvistbilæggelsesnævn er ikke en domstol, men en neutral part (f.eks. den svenske forbrugerombudsmand eller klagenævn), som Prexpect bruger til at løse tvister, der er indledt af dig eller en anden forbruger gennem alternative tvistbilæggelsesprocedurer.

Hvis du ønsker at indlede en alternativ tvistbilæggelsesprocedure, kan du kontakte dit lokale tvistbilæggelsesnævn (se nedenfor) vedrørende dit krav mod os. Når kontakten er blevet etableret, kan tvistbilæggelsesnævnet give dig mere detaljerede oplysninger om proceduren som sådan og besvare andre spørgsmål vedrørende proceduren.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm, Sweden
arn.se

9.6 Kontaktoplysninger og virksomhedsoplysninger

Prexpect AB
Organisationsnummer: 559262–9215
Momsregistreringsnummer: SE559262921501
Kontaktadresse:  Lännalöt 42, 741 73 Länna, Sverige
E-mailadresse hello@pregspect.com
Telefonnummer: 0046(0)73-702 50 90

Disse brugsbetingelser (v 1.1) er gyldige fra 2022-03-03-03.

 

Jeg var forberedt på at gå over tid takket være Pregspects prognose. Mange venner mente, at hver dag efter den forventede dato for lægeundersøgelsen var en lang og hård ventetid, men for mig føltes det ikke sådan.

Karin